تمرین


 _TITLE: تمرینات آموزشی انسیس

\r\n  

\r\n

\r\n تمرینات آموزشی ANSYS Workbench 

\r\n

\r\n \"تمرین

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آناایز استاتیکی C Beam در محیط Mechanical APDL

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آنالیز استاتیکی Crank Slot در محیط Mechanical APDL

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرینات آموزشی انسیس  ANSYS Fluent

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Computational fluid dynamics

\r\n

\r\n دانلود جزوه فارسی CFD پنجاه صفحه PDF

\r\n

\r\n \"تمرین 

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n جزوه تئوری سی اف دی (دینامیک سیالات)

\r\n

\r\n نویسنده: مهندس مهدی حیدرزاده

\r\n

\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n ANSYS Fluent

\r\n

\r\n \"تمرین

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین ANSYS Flent بصورت PDF در 82 صفحه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n خودآموزهای آموزشی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بزودی تمرینات و جزوات جدیدی براساس آخرین نسخه نرم افزار انسیس وارد سایت می شود.

\r\n

\r\n تمرینات ویدیوئی آموزش نرم افزار انسیس _MORE

static ©
  • آمار کاربران